Съобщение

декември 15, 2017
By

ОБЩИНА СВОГЕ 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 94 – A – 215            14.12.2017г.                                       

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, при условията на чл.61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава  на собственика на имот пл. № 217 до кв.22  по действащия  подробен устройствен план (ПУП) на село Свидня, община Своге, Софийска област, одобрен като Кадастрален, регулационен и застроителен план, „АР БИ Интернешенъл“ ООД, който не е намерен на посочения адрес,  видно от отбелязване в разписка с дата на връщане 27.11.2017г.: „непотърсена“ и в разписка с дата на връщане 05.12.2017г.: „непознат“, че по заявление вх.№ 94-A-215/23.10.2017г. от Анелия Ангелова Еленкова за разглеждане и процедиране проект за изменение на действащия Подробен  устройствен  план (ПУП) на село Свидня, Софийска област (разрешен със Заповед № 1463/29.09.2017г. на Кмета на Община Своге), кв. 22 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР), който се състои в: изменение на вътрешните регулационни линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-218, като същите да бъдат поставени в съответствие с границите на имоти пл. №№ 216, 217 и 218, а предвидените придадени части от имоти пл. №№ 216 и 217 към УПИ XIX-218 се отредят в „терени за озеленяване“,  съгласно графичната част от проекта – ПР.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

             На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

На основание чл. 61 ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ /п/

Кмет на Община Своге

Share/Bookmark