Съобщение

декември 18, 2017
By

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге, ул.*‘Ал. Стамболийски” Х>7; тел. 0726/85; e-mail: kmet^svoge.bg; факс 0726/2-25«38, 2-20-59

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от Админнстративнопроцесуалния кодекс във връзка с издадена Заповед № 278/01.03.2017г. на Кмета на Община Своге

Община Своге на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалеи кодекс /АПК/ , съобщава на Венцислав Василев Николов, с административен адрес гр. София, пл. „Славейков“, №2, вх. Б, ет. 2, ап. 3, собственик на „Животновъден обект за кучета , котки и дребни преживни животни“, находящ се в сграда на бивше училище -ОСП „Лаката“ – землище на с. Луково, съгласно договор за продажба №131/16.05.2002г., вписан на 16.05.2002г. , том. 1, партида №39, 301, № 60 ДВР 223 – Съдия по вписванията – гр. Своге, че със Заповед № 278/01.03.2017г. на Кмета на Община Своге се забранява ползването п достъпа до обекта. Съгласно Определение №10751 от 01.09.2017г. на Върховен административен съд на Република България – Второ отделение, Заповед №278/01.03.2017г. на Кмета на Община Своге е потвърдена. Определението е окончателно.

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

Дата на поставяне на таблото за съобщения в сградата на Община Своге, адрес: ул. Ал. Стамболийски, № 7 – 06.12.2017г.

Дата на сваляне от таблото за съобщения в сградата на Община Своге, адрес: ул. Ал. Стамболийски, № 7 2017г

 

 

Share/Bookmark