Обявление

януари 4, 2018
By

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg

 

Изх.№ 94-Д-271

03.01.2018г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ

 

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение № 535 от Протокол 40 от заседание на ОбС- Своге, проведено на 20.11.2017г., влязло в сила на 15.12.2017г.  е РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересувананите лица-собственици на имота, проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот № 054085 с начин на трайно ползване: зеленчукова градина, IVта категория в местн. „Денковци“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на село Искрец, община Своге, Софийска област, с цел промяна предназначението на земята за неземеделски нужди с цел застрояване на две жилищни сгради, съгласно съответните устройствени показатели за устройствена зона за Жилищно строителство (Жм).

            С настоящото Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ  се одобрява Заданието по чл.125/ЗУТ, съгласно чл.124б, ал.1 ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник. 

 

инж.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ / п /

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

( заповед № 899/26.06.2017г.)

 

Share/Bookmark