Съобщение

януари 9, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 94–А-215

08.01.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

На основание чл. 129, ал.2 (изр.второ) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на собственика на имот пл. № 217 до кв.22  по действащия  подробен устройствен план (ПУП) на село Свидня, община Своге, Софийска област, одобрен като Кадастрален, регулационен и застроителен план, „АР БИ Интернешенъл“ ООД, който не е намерен на посочения адрес,  видно от отбелязване в разписка с дата на връщане 27.11.2017г.: „непотърсена“ и в разписка с дата на връщане 05.12.2017г.: „непознат“, че със заповед № 26 от 08.01.2018г. на Кмета на Общината е одобрен проект за изменение на действащия Подробен  устройствен  план (ПУП) на село Свидня, Софийска област, кв. 22 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР), който се състои в: изменение на вътрешните регулационни линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-218, като същите да бъдат поставени в съответствие с границите на имоти пл. №№ 216, 217 и 218, а предвидените придадени части от имоти пл. №№ 216 и 217 към УПИ XIX-218 се отредят в „терени за озеленяване“,  съгласно графичната част от проекта – ПР.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

             На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от  ЗУТ  заповедта може да се обжалва чрез Община–Своге пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на поставянето на определените места на настоящото съобщение.

На основание чл. 61 ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ/п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 899/26.06.2017г.)

Share/Bookmark