Обявление

януари 8, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС във връзка с чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, предл. второ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г. в раздел V „Под наем“ със следните имоти:

  1. Земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади:
с. ЗАНОГЕ
Номер на имот Площ (дка) НТП
058007 10,426 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
011019 12,718 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
011101 12,852 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
012024 13,752 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
058004 19,059 ПАСИЩА, МЕРИ
011046 21,035 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
014085 25,599 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
014058 27,154 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
011095 27,353 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
058005 .31,244 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
010101 37,291 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
059005 39,849 ПАСИЩА, МЕРИ
029075 304,473 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
015027 10,569 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
035034 12,468 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
014092 13,572 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
014086 13,924 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
014077 17,737 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
000002 32,908 ПАСИЩА, МЕРИ
012065 49,481 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
034075 54,890 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
019085 116,118 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
015060 445,907 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
043039 17,230 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
012064 17,979 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
044049 27,030 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
013087 208,237 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
000001 276,819 ПАСИЩА, МЕРИ
с. ЗАСЕЛЕ
Номер на имот Площ (дка) НТП
037056 11,964 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
039001 13,850 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
038035 14,599 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
033001 15,763 ПАСИЩА, МЕРИ
039020 17,644 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
037001 79,063 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
033053 19,735 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
035033 23,939 ПАСИЩА, МЕРИ
с. ЗИМЕВИЦА
Номер на имот Площ (дка) НТП
111002 11,216 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
000789 11,818 ПАСИЩА, МЕРИ
111024 13,213 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
009019 13,880 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
018017 14,293 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
074025 16,501 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
200082 17,007 ПАСИЩА, МЕРИ
072092 17,179 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
000806 17,402 ПАСИЩА, МЕРИ
200038 19,367 ПАСИЩА, МЕРИ
200080 20,740 ПАСИЩА, МЕРИ
021013 24,893 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
005001 26,366 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
200064 46,717 ПАСИЩА, МЕРИ
200065 48,349 ПАСИЩА, МЕРИ
200062 51,499 ПАСИЩА, МЕРИ
020001 57,517 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
021001 76,037 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
079017 84,384 ПАСИЩА, МЕРИ
000802 87,252 ПАСИЩА, МЕРИ
000748 173,392 ПАСИЩА, МЕРИ
080001 12,733 ПАСИЩА, МЕРИ
041004 13,819 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
000018 108,756 ПАСИЩА, МЕРИ
011020 21,713 ПАСИЩА, МЕРИ
с. БРЕЗЕ
Номер на имот Площ (дка) НТП
000065 14,297 ПАСИЩА, МЕРИ
000100 31,935 ПАСИЩА, МЕРИ
000070 81,716 ПАСИЩА, МЕРИ
037001 122,319 ПАСИЩА, МЕРИ
034012 141,064 ПАСИЩА, МЕРИ
000044 147,102 ПАСИЩА, МЕРИ
037021 10,039 ПАСИЩА, МЕРИ
036003 13,495 ПАСИЩА, МЕРИ
000090 13,865 ПАСИЩА, МЕРИ
063054 14,408 ПАСИЩА, МЕРИ
000089 16,098 ПАСИЩА, МЕРИ
036002 17,034 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
041004 17,399 ПАСИЩА, МЕРИ
013012 18,090 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
000071 18,650 ПАСИЩА, МЕРИ
000116 21,213 ПАСИЩА, МЕРИ
025011 22,113 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
033002 23,344 ПАСИЩА, МЕРИ
026001 26,399 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
000105 31,218 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
000068 38,263 ПАСИЩА, МЕРИ
036034 42,376 ПАСИЩА, МЕРИ
000034 48,179 ПАСИЩА, МЕРИ
017003 67,896 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
000041 74,208 ПАСИЩА, МЕРИ
171004 134,564 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ
029017 222,154 ПАСИЩА, МЕРИ
032001 243,430 ПАСИЩА, МЕРИ
042018 11,224 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
013022 11,356 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
056019 11,766 ПАСИЩА, МЕРИ
066001 25,772 ПАСИЩА, МЕРИ
013015 51,363 ПАСИЩА, МЕРИ
056021 60,158 ПАСИЩА, МЕРИ
169001 149,617 ПАСИЩА, МЕРИ
000421 693,771 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ
043002 10,670 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
098001 32,617 ПАСИЩА, МЕРИ
008129 37,497 ПАСИЩА, МЕРИ
055031 69,858 ПАСИЩА, МЕРИ
000264 72,754 ПАСИЩА, МЕРИ
172001 75,593 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ
000139 76,086 ПАСИЩА, МЕРИ
170002 92,592 ПАСИЩА, МЕРИ
 
с. ОСЕНОВЛАГ
Номер на имот Площ (дка) НТП
061013 12,118 ИЗПОЛЗВ.ЕСТ. ЛИВАДИ
064017 17,020 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ
108009 10,109 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ
070071 10,582 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ
070026 10,812 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ
064056 12,854 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ
033016 13,134 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ
059046 15,602 ПАСИЩА, МЕРИ
059053 17,181 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ
056081 17,782 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ
059024 18,122 ПАСИЩА, МЕРИ
094028 19,491 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ
028026 20,309 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ
100059 29,258 ИЗПОЛЗВ. ЕСТ. ЛИВАДИ
071040 41,954 ПАСИЩА, МЕРИ
с. МИЛАНОВО
Номер на имот Площ (дка) НТП
102005 9,999 ПАСИЩА, МЕРИ
104033 10,431 ПАСИЩА, МЕРИ
015011 11,844 ПАСИЩА, МЕРИ
014016 15,903 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
014002 23,254 ПАСИЩА, МЕРИ
108056 24,201 ПАСИЩА, МЕРИ
108005 30,257 ПАСИЩА, МЕРИ
015010 40,943 ПАСИЩА, МЕРИ
108021 52,801 ПАСИЩА, МЕРИ
018015 10,719 ПАСИЩА, МЕРИ
105177 10,901 ПАСИЩА, МЕРИ
024038 15,877 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
026051 19,395 ПАСИЩА, МЕРИ
038003 29,790 ПАСИЩА, МЕРИ
026053 33,936 ПАСИЩА, МЕРИ
019073 32,757 ПАСИЩА, МЕРИ
105073 11,935 ПАСИЩА, МЕРИ
010110 14,247 ПАСИЩА, МЕРИ
109251 22,396 ПАСИЩА, МЕРИ
028098 25,798 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
108043 30,570 ПАСИЩА, МЕРИ
104010 57,004 ПАСИЩА, МЕРИ
044010 10,842 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
021005 13,154 ПАСИЩА, МЕРИ
052157 13,187 ПАСИЩА, МЕРИ
051162 13,935 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
026020 15,108 ПАСИЩА, МЕРИ
051163 15,988 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
052145 20,698 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
040036 28,806 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
026050 30,796 ПАСИЩЕ С ХРАСТИ
048110 36,738 ПАСИЩА, МЕРИ
051164 71,853 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
с. ДРУЖЕВО
Номер на имот Площ (дка) НТП
038069 10,085 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
018002 11,008 ПАСИЩА, МЕРИ
038109 13,614 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
033003 15,260 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
038092 19,737 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
012002 20,927 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
037012 26,880 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
012018 29,431 ПАСИЩА, МЕРИ
038074 32,551 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
017052 33,295 ПАСИЩА, МЕРИ
033001 35,292 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
015030 53,585 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
012009 68,578 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
032055 14,799 ПАСИЩА, МЕРИ
032038 24,762 ПАСИЩА, МЕРИ
032035 32,246 ПАСИЩА, МЕРИ
038047 10,842 ПАСИЩА, МЕРИ
038148 11,826 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
042136 11,834 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
017012 14,020 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
021004 14,713 ПАСИЩА, МЕРИ
038089 16,559 ПАСИЩА, МЕРИ
042026 17,042 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
039045 17,135 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
042108 18,522 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
019009 18,955 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
023001 20,096 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
037069 20,579 ПАСИЩА, МЕРИ
017036 21,947 ПАСИЩА, МЕРИ
034024 23,759 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
015006 25,798 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
015011 31,164 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
015024 32,757 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
015001 39,686 ПАСИЩА, МЕРИ
017006 45,912 ПАСИЩА, МЕРИ
016002 55,155 ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ
038208 90,912 ПАСИЩА, МЕРИ
032010 103,678 ПАСИЩА, МЕРИ

  

  1. Земеделски имоти с друг начин на трайно ползване
с. ЗАНОГЕ
Номер на имот Площ (дка) НТП
058002 31,074 ХРАСТИ
058003 68,939 ХРАСТИ
000006 79,799 ХРАСТИ
с. БРЕЗЕ
Номер на имот Площ (дка) НТП
000012 20,760 ХРАСТИ
000197 13,131 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/
005003 20,101 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/
000198 75,980 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/
с. ДРУЖЕВО
Номер на имот Площ (дка) НТП
017003 11,945 ДР. СЕЛСКОСТ. ТЕРИТОРИИ
033022 13,353 ДР. СЕЛСКОСТ. ТЕРИТОРИИ
029017 39,759 ДР. СЕЛСКОСТ. ТЕРИТОРИИ
036008 103,123 НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/
с. ЗАСЕЛЕ
Номер на имот Площ (дка) НТП
032061 10,009 ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ
с. МИЛАНОВО
Номер на имот Площ (дка) НТП
044007 24,228 НИВИ  /ОРНА ЗЕМЯ

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгласно Заповед №899/26.06.2017 г.

Принтирай страницата Принтирай страницата

Share/Bookmark