Обява

януари 12, 2018
By

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЩИНА СВОГЕ

гр.Своге, ул. „Александър Стамболийски”№7

 съобщава 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

Разширение, реконструкция и преустройство на Спортна зала (физкултурен салон) към СУ ”Иван Вазов”, гр.Своге” , УПИ III –за училище, кв.54, гр.Своге, обл.Софийска 

За контакти инж.Христина Първановска, Директор дирекция УРТ

ул. „Александър Стамболийски”№7, тел: 0887 106 162

 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
Share/Bookmark