Обява

януари 25, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

О Б Я В А 

 ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №558 по Протокол №41 от заседание на Общински съвет – Своге, проведено на 29.12.2017 г., ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: помещение (книжарница) с площ от 4 кв.м., находящо се в УПИ ІІІ „За училище“, кв. 54 по подробния устройствен план на гр. Своге, община Своге, област Софийска.

Търгът ще се проведе на 06.02.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 05.02.2018 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на  13.02.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на  12.02.2018 г.     

            Оглед на имота – общинска собственост, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 2,0 % (два процента) от минималната работна заплата за страната за един квадратен метър площ, без включен ДДС, съгласно Приложение №1 към НРПУРОИ.

             Цена на тръжната документация в размер на 100,00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

             Депозит за участие в търга – 500,00 (петстотин) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж.

             За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгласно Заповед №899/26.06.2017 г.

Share/Bookmark