Обявление

януари 22, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

 О Б Я В Л Е Н И Е   

    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., като в раздел І „Продажби“ се включва имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелно жилище (апартамент №1) с площ от 27,15 кв.м., находящо се в едноетажна масивна сграда (бивше общежитие) със застроена площ от 132 кв.м., попадаща в УПИ ХІХ „За озеленяване“, квартал 61 по подробния устройствен план на град Своге (адрес: кв. „Алилица“, ул. „Турист“ №1), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

съгласно Заповед №899/26.06.2017 г.

Share/Bookmark