Обявление

февруари 9, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7, тел. 0726/85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726/25–38; 20–59

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх №94-С-18

Дата…………….2018г.

 

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че с Решение № 584 от Протокол №42/29.01.2018г., Общинският съвет – Своге е дал разрешение да се изработи чрез възлагане Проект за ПУП-ПЗ за изграждане на общински обект от първостепенно значение Рекултивация на депо в имот извън границите на урбанизираните територии, представляващ ПИ № 000378 по КВС за земл. на с.Церово, Община Своге, местн. „Требеж“, с н.т.п. „полски път“, с площ от 428кв.м, публична общинска собственост; изменил е свое Решение № 325/26.01.2017г., с което е разрешено изработването на ПУП-ПЗ за изграждане на горния обект в общински ПИ № 000379, м. „Усадо“ по КВС за земл. на с. Церово с площ от 6957кв.м, публична общинска собственост, за изграждане на горния обект; като разрешените за изработване Проекти за ПУП-ПЗ се обединяват в един – Проект за ПУП-ПЗ за ПИ №№ 000379 и 000378; който да е съгласуван, съгласно нормативните изисквания.

 

За справки и допълнителна информация – в дирекция „Устройство и развитие на общината” при община Своге.

С уважение:

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ: …………………

за  КМЕТ НА ОБЩИНАТА

(зап.№ 899/26.06.2017г.)

Share/Bookmark