Дневен ред за заседание на Общински съвет 01.03.2013 година

февруари 28, 2013
By

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 01.03.2013г /петък/ от 9.30 часа в Конферентната зала на ПГ “Велизар Пеев” се свика редовно заседание на Общинския съвет град Своге прие следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно одобряване на извършените разходи от Общинския бюджет за 2012г. за честване на годишнини и празници в Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

2.Предложение относно одобряване на извършените разходи от Общинския бюджет за 2012г. за субсидиране на Туристическото дружество и субсидиране на Планинската спасителна служба – отряд Лакатник.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

3.Предложение относно одобряване извършените разходи от Общинския бюджет за 2012г. за клубове на пенсионера.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

4.Предложение относно одобряване на извършените разходи от Общинския бюджет за 2012г. на РПУ – гр. Своге чрез трансфер за осигуряване на гориво.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

5.Предложение относно одобряване извършените разходи за издръжка през 2012г. на Общински съвет и Обществен защитник – гр. Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

6.Предложение относно одобряване извършените разходи за 2012г. за представителни цели на Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

7.Предложение относно одобряване извършените разходи за 2012г. на спортните клубове и дружества.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

8.Предложение относно одобряване на извършените разходи от Общинския бюджет за 2012г. за подпомагане на читалищна дейност чрез дофинансиране.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

9.Предложение относно състоянието на поетия общински дълг на Община Своге към 31.12.2012г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

10.Предложение относно приемане на отчета на поименното разпределение на средствата по обекти за строителство и основен ремонт (включително за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища), за придобиване на материални и нематериални активи, за придобиване на земя и за проучвателни и проектни работи през 2012г. на Община Своге./съгл. Приложение 1 и 2/.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

11.Предложение относно приемане на отчета на Община Своге за 2012г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

12.Предложение относно утвърждаване на формули и правила за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти, между детските градини на общинска издръжка и училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети за 2013 година.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге.

13.Предложение относно кандидатстване с проект пред фонд “Социална закрила”.

14.Предложение относно утвърждаване на приоритетите, по които ще се изразходват постъпилите по бюджета средства през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

 15.Предложение относно предоставяне правомощия на Кмета на Общината за бюджетната 2013г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

16.Предложение относно осигуряване на изпълнението на бюджета за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

17. Предложение относно разходване на средствата от реализираният преходен остатък от икомомии през 2012г., които ще се изразходват в бюджета за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

18.Предложение относно утвърждаване списък на служителите на общината, здравното звено педагогическият и непедагогическият персонал в детските градини, столовете , които имат право на транспортни разходи през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

19.Предложение относно определяне на средства за издръжка през 2013г. на Общинския съвет – град Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

20.Предложение относно предоставяне на средства от Общинския бюджет за 2013г.  на клубове на пенсионера.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

21.Предложение относно предоставяне на средства от Общинския бюджет за 2013г. за субсидиране на Туристическото дружество и субсидиране на Планинската спасителна служба  – отряд Лакатник.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

22.Предложение относно предоставяне на средства от Общинския бюджет за 2013г за честване на годишнини и празници в Община Своге, дофинансиране на читалища и манастир “Седемте престола”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

23.Предложение относно приетата План – сметка за битови отпадъци за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

24.Предложение относно определяне размера на разходите през 2013г. за прадставителни цели на Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

25.Предложение относно предоставяне средства за 2013г. на спортни клубове.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

26.Предложение относно предоставяне на средства от Общинския бюджет за 2013г. чрез трансфер за подпомагане дейността на РПУ Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

27.Предложение относно предоставяне на средства от Общинския бюджет за 2013г. за подпомагане на Защитено жилище – Дружево и ДВПР – Лакатник чрез дофинансиране.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

28.Предложение относно предоставяне на средства от Общинсклия бюджет за 2013г. за еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства на територията на Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

29.Предложение относно подпомагане разходите за погребения на граждани адресно регистрирани на територията на Община Своге за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

30.Предложение относно предоставяне на средства от Общинския бюджет за “МБАЛ – Своге “ЕООД  през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

31.Предложение относно утвърждаване на извънбюджетните сметки и фондове, които ще функционират през 2013г. в Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

32.Предложение относно утвърждаване на бюджетните сметки на второстепенните разпоредители към Община Своге през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

33.Предложение относно разпределението на разходите за заплати по тримесечия за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

34. Предложение относно приемане на поименното разпределение на средствата по Обекти за строителство и основен ремонт (включително за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища), за придобиване на материални и нематериални активи, за придобиване на земя и за проучвателни и проектни работи през 2013г. на Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

35.Предложение относно приемане бюджета на Община Своге за 2013г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

36.Предложение относно числеността и годишния фонд работна заплата на общинската администрация, структурните звена и дейности към нея.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге.

37.Предложение относно учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в УПИ № II – “ За ОЖС и гаражи”, кв. 61 А по ПУП на гр. Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

38.Предложение относно одобряване задание по чл. 125 от ЗУТ и издаване Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за изграждане на съоръжения за доставка на интернет в част от поземлен имот(ПИ) № 051014 (пасище, мера) в местн. “Целината” от картата на възстановената собственост (КВС) на село Редина, Софийска област.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Радоев Цветков – Кмет на Община Своге

39.Питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 1. Постоянна комисия по бюджет, финанси и икономическа политика –

25.02.2013г./понеделник/ от 17.00 часа в Конферентната зала на Община Своге.

2.Постоянна комисия по устройство на територията и общинска собственост и търгове по ЗОП – 25.02.2013г./понеделник/ от 17.00 часа в Конферентната зала на Община Своге.

3.Постоянна комисия по законност, местно самоуправление и нормативна уредба – 25.02.2013г./понеделник/ от 17.00 часа в Конферентната зала на Община Своге.

4.Постоянна комисия по образование, наука, култура, спорт, младежки дейности, туризъм и вероизповедание – 01.02.2013г./сряда/ от 08.30 часа в Конферентната зала на Община Своге.

5.Постоянна комисия по здравеопазване, социална политика и околна среда – 27.02.2013г./сряда/ от 17.00 часа в Конферентната зала на Община Своге.

6. Постоянна комисия по транспорт, сигурност и обществен ред – 27.02.2013г. /сряда/ от 18.00 часа в Конферентната зала на Община Своге.

 

 

 

 

 

Share/Bookmark