Обявление

февруари 12, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

О Б Я В Л Е Н И Е   

    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., като в раздел V „Под наем“ се включва част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ от 10,00 кв. м., находящо се в сградата на ОУ „Петър Берон“ – с. Реброво, попадаща в УПИ V – „Училище“, квартал 6 по подробния устройствен план на село Реброво.

НИНА КОПРИНДЖИЙСКА

За Кмет на Община Своге

съгласно Заповед №130/01.02.2018 г.

Share/Bookmark