Обявление

февруари 22, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

ОБЯВА        

        ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 43, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №574 по Протокол №42 на заседание на Общински съвет – Своге, проведено на 29.01.2018 г. и Заповед №193/13.02.2018 г. на кмета на Община Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, представляващи: гаражни петна №4 и №5, всяко от тях с площ от 20,10 кв.м., находящи се в УПИ XV – „За обществени подземни гаражи“, кв. 64 по ПУП на гр. Своге.

Търгът ще се проведе на 06.03.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 05.03.2018 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 13.03.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 12.03.2018 г.     

         Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Начална тръжна цена за учредяване възмездно право на строеж, както следва:

– за петно №4 с площ от 20,10 кв.м., в размер на 1307,00 (хиляда триста и седем) лева без ДДС;

– за петно №5 с площ от 20,10 кв.м., в размер на 1307,00 (хиляда триста и седем) лева без ДДС, съгласно пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт-оценител.

          Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

          Депозит за участие в търга – 10 % от началната тръжна цена, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж.

          За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

 

НИНА КОПРИНДЖИЙСКА

За кмет на Община Своге

Съгласно Заповед №130/01.02.2018 г.

 

Share/Bookmark