Обявление

февруари 19, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

 О Б Я В Л Е Н И Е       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., като се създава нов раздел VІІІ „Замяна“, в който се включват имоти – частна общинска собственост, представляващи както следва:

– 15,00 (петнадесет) кв.м. – част от терен, отреден за озеленяване в квартал 7 по подробния устройствен план на село Луково;

– 21,00 (двадесет и един) кв.м. – част от терен, предвиден за изграждане на улица с о.т. 6-8 в квартал 7 по подробния устройствен план на село Луково.

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге

Share/Bookmark