Съобщение

април 4, 2018
By

EU

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 Г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Държавен фонд „Земеделие“

road-iconДнес, 04.04.2018г., Община Своге подписа Договор № 23/07/2/0/00836 с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Финансовата помощ се предоставя за изпълнението на  одобрен проект „Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в Община Своге“ и е на стойност 1 882 381.75 лева, , от които 1 600 024.49 лева европейско и 282 357.26 лева национално съфинансиране.

В проекта е предвидена рехабилитация и изграждане  на тротоари и улици  „Добри Чинтулов“, „Иван Рилски“, „Шипка“, „Софроний Врачански“ в град Своге,  „19“и „7“ в село Владо Тричков, „Чуй Петел“ и „Петрохан“ в село Искрец, „Явор“ и „Кирил и Методий“ в село Церово. 

Share/Bookmark