Обявление

май 10, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73 e-mail:predsedatel@abv.bg

изх.№ 94-А-88

10.05.2018г.

 ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение № 646 от Протокол 45 от заседание на ОбС- Своге, проведено на 12.04.2018г., влязло в сила на 04.05.2018г.  е РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересувананите лица-собственици на имота, проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот № 042051 с начин на трайно ползване: ЛИВАДА, IXта категория в местн. „Бахчата“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на село Брезе, община Своге, Софийска област, с цел промяна предназначението на земята за неземеделски нужди с цел застрояване на жилищна сграда, съгласно съответните устройствени показатели за устройствена зона за Жилищно строителство (Жм).

С настоящото Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ  се одобрява Заданието по чл.125/ЗУТ, съгласно чл.124б, ал.1 ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

инж.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ / п /

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

( заповед № 899/26.06.2017г.) 

Съгласували:

Мария Владимирова / п /

Главен юрисконсулт на Община Своге

Арх. Любомир Миленков / п /

Главен архитект на Община Своге

Г.Тодорова.   / п /

Гл.спец.Дирекция УРТ

 

 

 

 

Share/Bookmark