Обявление

май 15, 2018
By

    ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73 e-mail:predsedatel@abv.bg

 

Изх.№ 94-И-52

14.05.2018г.

 ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение № 647 от Протокол 45 от заседание на ОбС-Своге, проведено на 12.04.2018г., влязло в сила – 10.05.2018г.  е РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересувананото лице-собственик на имота, проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот № 105001 с начин на трайно ползване: пасище, мера, IX та категория в местн. „Реката – Върлежо“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на село Искрец, община Своге, Софийска област, с цел промяна предназначението на земята  и застрояването й със сгради – център за възрастни хора и рехабилитация, съгласно съответните устройствени показатели за устройствена зона за Жилищно строителство (Жм).

            С настоящото Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ  се одобрява Заданието по чл.125/ЗУТ, съгласно чл.124б, ал.1 ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

  

инж.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ / п /

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

( заповед № 899/26.06.2017г.) 

Съгласували:

Мария Владимирова /п /

Главен юрисконсулт на Община Своге

Арх. Любомир Миленков /п /

Главен архитект на Община Своге

Г.Тодорова.  / п /

Гл.спец.Дирекция УРТ

Share/Bookmark