Съобщение

май 17, 2018
By

 ОБЩИНА СВОГЕ                          

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге, ул. “Ал. Стамболийски” № 7; телефон 0726/85; e–mail: kmet@svoge.bg; факс  0726/2538; 2059

                      

  Изх.№  94 – Г – 107/17г.           

Дата………………..2018г

  ДО

  РАДКА НИКОЛАЕВА ГОРАНОВА-СПАСОВА  – за УПИ І-235, кв.21

ул.“Буная“, бл.3, вх.А, ет.4, ап.11, гр.София

                                               

  ДО

  КОНСТАНТИН ПЕТРОВ СПАСОВ – за УПИ І-235, кв.21

  ЖК“Разсадник Коьовица“, бл.23, вх.Д, ет.3, ап.98, гр.София

 

  ДО

  ЕЛИСАВЕТА ЖИВКОВА ДАНАИЛОВА – за УПИ ІІІ-236, кв.21

ул.“Христо Ковачев“ № 30, ет.3, град София

 

  ДО

  ВЛАДИСЛАВ ЖИВКОВ ДАНАИЛОВ – за УПИ ІІІ-236, кв.21

ул.“Криволак“ № 33, вх.Б, ет.4, гр.София

 

ДО

  СЛУЖБА “УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ – за общ.място/улица с ОТ 346-188-337/                                 

 

  КОПИЕ:

  ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГАНДЕВ

  ул.“Балчик“ № 8, вх.В, ет.1, ап.37, град София

 

КОПИЕ:

  АТАНАС ВАСИЛЕВ ВЕЛЧЕВ

  бул.“Д.Петков“, бл.155, ет.А, ап.6, град София 

                            

                                    УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 130 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) ВИ СЪОБЩАВАМЕ, че със Заповед № 371/10.06.2018 год. е одобрен проект за  Проект за частично изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и разделяне на УПИ № ІІ-236 на два нови УПИ с № ІІ-236 и № ХХІІІ-236, и план за улична регулация за обособяване нова улица с ОТ 345а – 346б за достъп до новообразувания УПИ № ХХІІІ-236 в кв.21 по ПУП на в.з.“Клисура, Говедарника и Пехчаница“,  село Владо Тричков, съгласно зелени, червени линии, надписи и щрихи от графичната част към Проекта.

Преписката се намира в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община – гр.Своге за справки и питания  – всеки ден от седмицата.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ Заповедта, може да се обжалва относно нейната законосъобразност в 14 (четиринайсет) – дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо пред Административен съд – София област, чрез Община Своге. 

ИНЖ.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

/съгласно Заповед № 899 от 26.06.2017 год./

Съгласували:

Десислава Димитрова

Ст. юрисконсулт на Община Своге

Арх.Любомир Миленков

Гл.арх. на Община Своге

Г.Славчева

 

Share/Bookmark