Съобщение

май 17, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 94 – И – 4

17.05.2018г.                                 СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, при условията на чл.61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на: „ПИЙСЛАНД“ ЕООД, собственик на поземлен имот (ПИ) № 000031 по картата на възстановената собственост (КВС) на с.Искрец, местн. “Реката – Върлежо“, със седалище и адрес на управление: град София, бул.“Братя Бъкстон“ № 70, къща 28 посочен в Търговския регистър, видно от отбелязване „непотърсена“ в обратна разписка от 10.05.2018г., че по заявление вх.№ 94-И-4/04.04.2018г. от Ибрахим Кандил Догмуш за разглеждане и процедиране проект за изменение на действащия Подробен  устройствен  план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на село Искрец, община Своге, Софийска област (разрешен с Разрешение № 94-И-4/23.03.2018г. на Кмета на Община Своге) на имот попадащ в границите на ОСП на мах.“Джуринци“, село Искрец, Община Своге, Софийска област, с цел застрояване на „Център за възрастни хора и рехабилитация“, който се състои :

С проекта за изменение на Плана за застрояване (ПЗ)  е предвидено свободно, ниско застрояване в имота с устройствено предназначение: Жм със застроителни показатели: Пзастр ≤60%, Кинт≤1,2, Позел.≥40%, съгласно графичната част от Проекта.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

             На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

На основание чл. 61 ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ  /п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 899/26.06.2017г.)

Share/Bookmark