Община Своге със спечелен проект за изграждане на компостираща инсталация

юни 11, 2018
By

dfcdf0039565e1ab27853ded038552e6_XLНа 04.06.2018 на официална церемония в Министерството на околната среда и водите, инж.Валентин Михайлов и кметовете на общините част от регионалното сдружение за управление на отпадъците – Костинброд подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, приоритетна ос 2, които кандидатстваха с проектно предложение  „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”. Домакин на срещата бе министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов. Общият размер на инвестицията е 17,4 млн. лева. Проектът ще обслужва шестте общини от РСУО Костинброд – Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге като водеща е община Костинброд. Предвижда се изграждането на една инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци с капацитет 21 хил. тона годишно в община Костинброд и 3 инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Костинброд, Сливница и Своге с общ капацитет 10 000 тона годишно. Населението, което ще се обслужва от четирите съоръжения е 61 237 жители.  Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Основната цел на проектното предложение  „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд” е намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Богьовци, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелените отпадъци. По този начин ще бъдат постигнати националните цели, заложени в Закона за управление на отпадъците и Националния план за управление на отпадъците, предвиждащи  до 2020 г. намаляване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци.

Проектът е пример как общините „на запад от София“ могат да работят компетентно и заедно в желанието за чиста околна среда.

Share