Съобщение

юли 11, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 24-00-45

11.07.2018г.                                       СЪОБЩЕНИЕ

 

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.131, ал.1 и ал. 2, т. 1 и 4 от ЗУТ, при условията на чл.61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на Людмил Велизаров Милев, съсобственик на имот пл. № 482 в УПИ II-За озеленяване и водни площи в кв.42  по действащия  подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област, одобрен като Кадастрален, регулационен и застроителен план, който не е намерен на посочения адрес,  видно от отбелязване в разписка с дата на връщане 06.07.2018г.: „отсъства“, Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге– проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за промяна начина на трайно ползване на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-За озеленяване и водни площи,  кв. 42 от имот „За озеленяване и водни площи“ в УПИ  II- за озеленени площи (код 1370) и съоръжения за превантивна защита(код 2471) с План-схема за изграждане на геозащитни съоръжения в имоти: урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVII-192, XIX-481, XVIII-481, XX-481; в имоти пл. №№: 482, 488, 489, 492, 493, 497, 2319, 499, 500, 2269, 2249, 501 и 502, попадащи  в УПИ  II – За озеленяване и водни площи;  в части от имоти пл. №№: 486, 487, 490 и 491, попадащи  в УПИ  II-За озеленяване и водни площи и в УПИ II-За озеленяване и водни площи в кв. 42 по подробния устроствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата, като заинтересуваните лица е задължително да представят документ за собственост, удостоверения за наследници, скици и др. документи за притежаваните имоти.

             На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП могат да се правят в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение до общинската администрация.

На основание чл. 61 ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

ЕМИЛ ИВАНОВ /п/

Кмет на Община Своге

Share/Bookmark