Информационен ден в Община Своге по процедура „Насърчаване на предприемачеството“

август 3, 2018
By

1На 31.07.2018г. в конферентната зала на НЧ „Градище 1907″- град Своге бе проведена информационна среща с представители на местния бизнес относно възможност за кандидатстване с проектни предложения по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020. Срещата стана възможна благодарение на кмета на общината г-н Емил Иванов. По негова покана представители на Управляващия орган на Програмата Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” г-жа Илияна Илиева и нейния екип запознаха детайлно присъстващите с условията и реда за кандидатстване, размера и начина на финансиране, обхват и дейности на процедурата. Господин Иванов откри срещата като благодари на представителите на Управляващия орган, за това, че с радост са приели поканата на общинското ръководство за представяне на програмата в Своге и пожела на предприемачите успешни проекти. Присъстваха инж. Валентин Михайлов и г-жа Нина Копринджийска- заместник- кметове, г-н Красимир Петков- председател на Общински съвет- Своге, служители на общинска администрация. Срещата премина в дух на конструктивен диалог и голям интерес от страна на представителите на местния бизнес.

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768.06 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева. Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 200 000 лева. Максималният интензитет на помощта е 80%.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1/ Дейност за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);

2/ Дейност за визуализация на проекта.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).
Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

1/ Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г.

2/ Вторият краен срок е 16:30 часа на 07.11.2018 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: entre_start@mi.government.bg

Share