Съобщение

август 30, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

Изх.94-Р- 149

29.08.2018г.

 СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК 

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 2(изр.второ) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК),  съобщихме чрез поставяне на таблото за обяви на входа в централната сграда на Община Своге  на собствениците  на имот № 006090, с.Завидовци: Даниела Драголюбова Зарева с адрес: град София, ул. “Бунтовник“ № 34, който не е намерен на посочения адрес, видно от отбелязване в обратни разписки от 24.07.2018г. и 31.07.2018г. „непотърсена“; на имот № 006011 и имот в околовръствн строителен полигон, с Завидовци: Н-ци Петър Иванов Митрев – Борис Петров Иванов с адрес: град София, жк ‚Дружба“ № 115, вх.В, ет.5, ап.54, който не е намерен на посочения адрес, видно от отбелязване в обратни разписки от 23.07.2018г. и 31.07.2018г. „непотърсена“, че със заповед № 874 от 02.07.2018г. на Кмета на Община Своге е одобрен  Проект за изменение на подробния устройствен план (ПУП) –  План за застрояване (ПЗ) на имот  № 006028 (нива)  в местн.“Бальовица“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на село Завидовци, Община Своге, Софийска област, с цел отреждане на земята за застрояването й с жилищна сграда (разрешен с решение № 504/19.10.2017г. на Об Съвет – Своге), който се състои :

С проекта за изменение на Плана за застрояване (ПЗ)  е предвидено свободно, ниско застрояване в имота с устройствено предназначение: Жм със застроителни показатели: Пзастр ≤60%, Кинт≤1,2, Позел.≥40%, съгласно графичната част от Проекта.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от  ЗУТ  заповедта може да се обжалва чрез Община–Своге пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на поставянето на определените места на настоящото съобщение.

На основание чл. 61 ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

           

инж.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ  /п/

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

( съгласно  заповед № 1026/30.07.2018г.)

Share