Съобщение

септември 5, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№  94-С-52

05.09.2018 год.

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗУТ, при условията на чл.61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на Н-ци на Кирил Борисов Григоров: Н-ци Георги Кирилов Борисов: Христина Найденова Борисова, Лора Георгиева Борисова и Любомир Георгиев Борисов, собственици  на имот, находящ се в границите на ОП „Шагерица“, землище на село Свидня, които не са намерени на посочения адрес,  видно от отбелязване в разписки с дата на връщане 06.08.2018г. и 28.08.2018г.: „непотърсена“, внесеният за процедиране, със заявление вх.№ 94-С-52/26.06.2018г. от Свилен Пламенов Калинов, проект за Подробен устройствен  план (ПУП) – проект за План за застрояване (ПЗ) на имот, попадащ в границите на одобрен околовръстен полигон (ОП) на махала „Шагерица“, село Свидня, част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) (разрешен с Разрешение № 94-С-52/18.06.2018г. на Кмета на Община Своге) за обект: “Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в Къща за гости с пристройка и надстройка и допълващо застрояване-вкопано покрито барбекю под площадка за паркиране и изгребна яма“.

Според предвиждането на проекта за ПУП-проекта за ПЗ застрояването в имота се определя с ограничителни линии до които могат да се разполагат сградите, също така  за имота се определя: видът на допустимото застрояване-къща за гости, начин на застрояване-свободно, характер на застрояване – ниско – с височина до 10м и устройственте показатели за Смесена устройствена зона: Плътност на застрояване, Пзастр≤60%, Интензивност на застрояване, Кинт ≤ 1,2 и Озеленена площ, Позел. ≥ 40%., съгласно графичната част –ПЗ.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

            На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП могат да се правят в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение до общинската администрация.

На основание чл. 61 ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

 

 ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ /п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 1026/30.07.2018г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЩИНА СВОГЕ 2018г.

Share