Съобщение

септември 13, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 94Н-143

Дата: 12.09.2018г.                  

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 61, ал. 3 от АПК

На основание чл.129, ал.2 от закон за устройство на територията, при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на:

наследник на ИВАН ПЕТРОВ МИШЕВ: Красимир Симеонов Николов от гр. София,

съсобственик на имот пл. № 195-по Р.л, кв.12 по действащия ПУП на с. Осеновлаг;

и на наследник на АТАНАСКА ИВАНОВА ИВАНОВА: Георги Кръстев Иванов от  гр. София,

съсобственик на УПИ XI 180,178 и им.пл. № 195-по Р.л, кв.12 от ПУП на с. Осеновлаг,

тъй като, видно от отметките в известията за доставяне(обратните разписки) при връщането им на подателя Общината като: „непотърсена“, „отсъства“ или „преместен“,

Заповед за одобряване на Проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) на кв. 12, село Осеновлаг, Софийска област – План за регулация /ПР/ за разделянето на УПИ XI-180,178 на два нови  урегулирани поземлени имоти: УПИ XI-178 и УПИ ХVІІІ-180 и План за застрояване /ПЗ/, свободно застрояване, с ниска височина и устройствена зона за Жилищно строителство (Жм), с градоустройствени показатели: Плътност на застрояване, Пзастр.<= 60%, Интензивност на застрояване, Кинт.< = 1,2  и  Озеленена площ, Позел. >= 40% ; изменение на Плана за улична  регулация, изразяващо се в продължаване на улица с ОТ. 32-33 по нови ОТ. 33а-34а до ОТ 34, през дере-река и имот с пл.№179, озеленителен терен-общинска собственост, за достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ XI-178, УПИ ХVІІІ-180 и изменение на южната, външна регулационна линия на УПИ XI-180, 178, по имотната границана на имот пл. № 180, за изключване на 22.00 кв.м. по § 8, ал.2, т. 2 и т.3 от ПР на ЗУТ и присъединяването им към имот с пл. № 195 по плана с. Осеновлаг, община Своге, област Софийска.

Съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ, в 14(четиринайсет)-дневен срок от поставяне и публику-ване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по Заповед за одобряване на Проект за изменение на действащия ПУП  на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ чрез Община Своге пред Административен съд-София област. Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ:

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 1026/30.07.2018г.)

Арх. Л. Миленков: …………………………………………………………

Мария Владимирова: …………………………………………………………

.

 

Share