Съобщение

октомври 3, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх. № 94-С-101

03.10.2018г. 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

На основание § 4, ал.1, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и §4 ал.6, от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Н№ РД-02-20-5/16г.) по реда на §4, ал.8 от ПЗР на Н№ РД-02-20-5/ 16г. И при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на: Николай Петров Дапков, собственик на УПИ XXV-2180, кв. 30 по ПУП на град Своге, че със заповед № 1063 от 03.08.2018г. е одобрено Изменение на действащия Кадастрален план (КП) на град Своге, Община Своге, Софийска област, одобрен със заповед АБ-332/01.09.1983г. на ИК на ОНС-София, изразяващо се в: нанасяне на  имот с нов пл.№ 2434, с площ 696 кв.м, чийто граници са нанесени по регулационните линии на парцел XIII-61 в квартал 130 от приложеният преходен план на местността „Козарника“, град Своге,  изменение на имотната граница на имот пл.№59, с нова площ 384 кв.м и нанасяне на имот с нов пл.№ 2431, с площ от 312 кв.м, попадащ в озеленителен терен-сервитут за водопровод, съгласно кафяви линии, цифри, надписи и означения от Скицата-проект от 06.2018г.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

На основание §4, ал.1, т.2 от ПЗР  на ЗКИР и §4 ал.6, от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г., Заповедта  може да се обжалва по реда на §4, ал.9 на ПЗР на Н№РД-02-20-5/2016г.от заинтересованите лица в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение пред пред Административен съд по местонахождението на имота.

На основание чл. 61 ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

ЕМИЛ ИВАНОВ /п/

Кмет на Община Своге

Share/Bookmark