Съобщение от Бюро по труда

октомври 4, 2018
By

ПРОГРАМА «СТАРТ НА КАРИЕРАТА»

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 1. Критерии за кандидатстване

 

 • Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:
 • Да са младежи до 29 ненавършени години до 19.10.2018 г. включително;
 • Да притежават висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място;
 • Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като търсещи работа лица;
 • Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

 

 • Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекция “Бюро по труда”:
 • Заявление за кандидатстване по образец (представя се на хартиен носител в Дирекция „Бюро по труда” по регистрация или по електронен път при техническа осигуреност);
 • Автобиография (Европас формат) – представя се при явяване на интервю с работодателя

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

 • Документ за завършено висше образование (копие от диплома, уверение или академична справка). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища: удостоверение за признаване на придобитото висше образование от Националния център за информация и документация към МОН;
 • Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Забележки: Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател.

Квота за заетост – публични администрации Своге:

Община Своге – 3 бр.; Дирекция „Социално подпомагане“ – 2 бр.

Дирекция „Бюро по труда“ – 1 бр. и филиал Годеч – 1 бр.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 19.10.2018 г.

Подробна информация на сайта на Агенция по заетостта – „Търсещи работа“ – „Програми и проекти“ – „За младежи“, както и в Дирекция „Бюро по труда“

 

Share