Заповед №1670/26.11.2018г.

ноември 28, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

ЗАПОВЕД

№ 1670/26.11.2018г.

  След като се запознах с протокола от работата на комисията, назначена с моя Заповед № 1593/19.112018 г., със задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти на кандидатите в открита процедура за сключване на договор с предмет: „Възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г. за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последващите му изменения за определяне на реда и условията за изпълнение на ОП ФЕПНЛ“, възприемам изцяло мотивите и съображенията на комисията, изложени в него.

Комисията е направила правилни констатации относно несъответствието на приложените документи от кандидата с условията за участие и изискванията към кандидатите.

Комисията е извършила своята дейност в срок и на 26.11.2018 г. предаде подписан от всички членове протокол.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане

ПРЕКРАТЯВАМ: 

Открит с моя Заповед № 1312/21.09.2018 г. конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г. за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. и последващите му изменения за определяне на реда и условията за изпълнение на ОП ФЕПНЛ.

Мотиви: подадената от единствения участник в конкурса – „Кей Енд Ви“ ООД, с ЕИК: 119677914, оферта е неподходяща, налице е основание за отстраняване, посочено в процедурата – не отговаря на предварително обявените условия на конкурса.

Единственият участник в конкурса: „Кей Енд Ви“ ООД, с ЕИК: 119677914, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. Цар Освободител № 7-А-10, представлявано от Георги Пенков Георгиев, е отстранен от конкурса – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. С всички представени документи кандидатът не доказва, съответствието си с всички предварително обявени условия на възложителя. Кандидата не доказва, че разполага с подходяща материална база и оборудване за приготвяне на храна и осъществяване процеса на хранене на потребители находящи се на отдалечени точки от по 380 км., и не предвижда механизъм за недопускане на разхищение на храни. Кандидатът има разработена и внедрена система за безопасността на храните  EN ISO 22000:2005, но с изтекъл срок на сертификация на 14 ноември 2018 г., с което не е изпълнил изискването на възложителя. Кандидатът е представил заявление /Приложение №1/, съгласно което храната ще се предава на потребители по списъци, предоставени от Община Пещера, а именно на лица посочени от различен от Възложителя на настоящия конкурс.

Да се уведоми участникът в конкурса за съдържанието на издадената заповед, съгласно чл. 39, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за социалното подпомагане.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Валентин Михайлов – зам. кмет на община Своге.

ЕМИЛ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
 
Съгласувал:
Мария Владимирова
Директор Дирекция „ПАО“

Свали прикачените файлове:

Share