Съобщение

декември 21, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                                                                                    

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№  94-С-52 21.12.2018 год.  

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

На  основание  чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.149, ал.1 от ЗУТ, при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на Н-ци на Кирил Борисов Григоров: Н-ци Георги Кирилов Борисов: Христина Найденова Борисова, Лора Георгиева Борисова и Любомир Георгиев Борисов, собственици  на имот, находящ се в границите на ОП „Шагерица“, землище на село Свидня, които не са намерени на посочения адрес,  видно от отбелязване в разписки с дата на връщане 20.11.2018г. и 17.12.2018г.: „непотърсена“, одобрените части на Комплексния проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: “Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в Къща за гости с пристройка и надстройка и допълващо застрояване-вкопано покрито барбекю под площадка за паркиране и изгребна яма“  в имот, попадащ в границите на одобрен околовръстен полигон (ОП) на махала „Шагерица“, село Свидня, община Своге, Софийска област, както следва:

– Със Заповед №1486 от29.10.2018г.  е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – проект за План за застрояване (ПЗ) на имот, попадащ в границите на одобрен околовръстен полигон (ОП) на махала „Шагерица“, село Свидня, неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: “Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в Къща за гости с пристройка и надстройка и допълващо застрояване-вкопано покрито барбекю под площадка за паркиране и изгребна яма“.

Според предвиждането на проекта за ПУП-проекта за ПЗ застрояването в имота се определя с ограничителни линии до които могат да се разполагат сградите, също така  за имота се определя: видът на допустимото застрояване-къща за гости, начин на застрояване-свободно, характер на застрояване – ниско – с височина до 10м и устройственте показатели за Смесена устройствена зона: Плътност на застрояване, Пзастр≤60%, Интензивност на застрояване, Кинт ≤ 1,2 и Озеленена площ, Позел. ≥ 40%., съгласно графичната част –ПЗ.

– Съгласуван и одобрен технически инвестиционен проект на 29.10.2018г. и издадено Разрешение за строеж № 56 от 29.10.2018г. от Главния архитект на Община Своге за обект: “Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в Къща за гости с пристройка и надстройка и допълващо застрояване-вкопано покрито барбекю под площадка за паркиране и изгребна яма“.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

Съгласно чл.216, ал.1, т.2 и чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ , заинтересованите лица може да обжалват разрешението за строеж, заедно със съгласуваният и одобрен инвестиционен проект и Заповедта за одобрения проект за ПУП-проект за ПЗ, чрез Община Своге пред Административен съд-София област в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

На основание чл. 61 ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

ЕМИЛ ИВАНОВ /п/

Кмет на Община Своге

 

Share