„Топъл обяд“ за 100 лица от община Своге от началото на новата 2019 година

декември 27, 2018
By

EU

ОПЕРАТИВНА ПРГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 

На 21.12.2018г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG05FMOP001-3.002-0234-C01 между Община Своге и Агенция за социално подпомагане по Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 “Осигуряване на топъл обяд 2016- 2020“. Изпълнението на договора започва от 01.01.2019г.  и е със срок до 30.04.2020г. Благодарение на програмата възможност да получат безплатен, топъл обяд ще имат общо 100 лица, представители на целевите групи на територията на Община Своге. Те ще се хранят всеки работен ден от понеделник до петък със супа, основно ястие и хляб. Стойността на договора е 57 750.00 лева.

Всички желаещи да се хранят безплатно имаха възможност да подадат своите заявления за топъл обяд в деловодството на Общинска администрация- Своге до 15.12.2018г. В момента се извършва административна проверка на получените заявления.

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. е одобрена от Европейската комисия на 05.12.2014 г. Програмата е разработена в съответствие с изискванията на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Тя е стратегически документ, който е рамката за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Фонда и националния бюджет, в рамките на програмния период 2014-2020 г. и ще обхване територията на цялата страна.

Програмата допринася за постигане на Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. в съответствие с целите на стратегия „Европа 2020“. В изпълнение на тази цел, програмата се насочва към лицата, живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация. Анализираното състояние на равнището на бедност, групите в риск от бедност е основание България да реши средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица да бъдат използвани за подпомагане с храни като основно материално лишение. Подкрепата по оперативната програма ще се реализира чрез два основни типа операции – предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд.

Под формата на индивидуални пакети хранителни продукти подкрепата по програмата ще се предоставя на лица и семейства, подпомагани по реда на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление. Предоставянето на пакетите на лицата от целевата група ще се извършва от партньорска организация, която ще има задължението да транспортират пакетите до домовете на хората, които не могат да се придвижат до пунктовете за раздаване на храни.

Под формата на топъл обяд, подкрепата по програмата ще се предоставя на лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; скитащи и бездомни деца и лица. Партньорски организации за предоставянето на топъл обяд на лицата от целевата група ще бъдат общини или райони на общини на територията на Република България. Те  ще получават финансиране за времето, в което не са осигурени средства от фонд „Социална закрила“, т.е. от май до септември. Общините, които не са получили финансиране от фонд „Социална закрила“ ще могат да кандидатстват по оперативната програма за целогодишно осигуряване на топъл обяд на най- бедните.

Share