Обявление

януари 4, 2019
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

О Б Я В Л Е Н И Е       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., като в раздел І „Продажби“ се включва имот – частна общинска собственост, представляващ 4,00 (четири) кв. м., придадени по регулация към УПИ Х-36, находящ се в квартал 15 по подробния устройствен план на в. з. „Голяма лъка“, с. Владо Тричков.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге

Share