Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

януари 14, 2019
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 225 – 38; 220 – 59

О  Б  Я  В  Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Община Своге, обл. Софийска на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № 36 / 11.01.2019 год. на Кмета на община Своге.

Обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Директор на дирекция  Местни данъци и такси при следните условия:

І. Изисквания за заемане на длъжността Директор на дирекция:

 1. Минимални:
 • степен на образование – магистър
 • специалност – икономика/право
 • професионален опит – 4 години и/или ІІІ младши ранг
 • минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: 560,00 лв.

   Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

2.Специфични:

 • Стратегическа компетентност;
 • Лидерска компетентност;
 • Управленска компетентност;
 • Ориентация към резултати;
 • Компетентност за преговори и убеждаване;
 • Работа в екип;
 • Фокус към клиента.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест
 • Провеждане на интервю

ІІІ. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС). Към заявлението да се приложат следните документи:

 1. Декларация от лицето, че:
 2.     a) е навършило пълнолетие и е:
 • български гражданин;
 • гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз;
 • гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • гражданин на Конфедерация Швейцария;

                 б) не е поставено под запрещение;

                  в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

                 г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността Директор;

 1. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 1. Автобиография;
 1. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.);

ІV. Документите по т. ІІІ да се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на община Своге, на адрес: гр. Своге, ул.”Александър Стамболийски” № 7, в 14-дневен срок от публикуване на обявата.

 1. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на административната сграда.

 1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 – Директор на дирекция Местни данъци и такси  Осъществява контрол по спазване на утвърдените процедури, заповеди, указания и други на служителите от дирекцията. Създава организация в дирекцията. Изготвя в срок всички справки и информации. Установява административни нарушения и съставя Актове за установяване на административни нарушения, издава различни видове удостоверения. Следи за извършването на ежедневните и месечните приключвания, както и за приключването на програмните продукти и внасянето в срок на постъпилите суми от касови плащания.

     За контакти: Юрисконсулт ЧР – Радостина Болгурева, тел. 0726/85, в.34

   

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге

Свали прикачените файлове:

Share