Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 94-K-68

13.03. 2019г.                                

   

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

На основание чл. 129, ал.2 (изр.второ) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на Н-ци Мирянка Христова Коева: Радка Николаева Еланже, собственик на УПИ XII-2245, XV-2243, УПИ XI-2247 в кв.183 по действащия  подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област, одобрен като Кадастрален, регулационен и застроителен план, която не е намерена на посочения адрес,  видно от отбелязване в разписка с дата на връщане м. 02.2019г.: „непознат“ и разписка с дата на връщане 08.03.2019г.: „не е потърсена“, че със заповед № 163 от 08.02.2019г. на Кмета на Община Своге е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен  устройствен план (ПУП) на град Своге, Софийска област  – проект за изменение на Плана за улична регулация (ПУР) за намаляване на ширината  от 600м  на 450м  на улица в участъка от о.т. 1440 до о.т. 1443 между квартали 43 и 183 в обхват на УПИ II-235 в кв. 43, като уличната регулационна линия се поставя по имотната граница на имот пл.№235, съгласно графичната част от проекта – ПУР.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от  ЗУТ  заповедта може да се обжалва чрез Община–Своге пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на поставянето на определените места на настоящото съобщение.

На основание чл. 61 ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

  

ЕМИЛ ИВАНОВ /п/

Кмет на Община Своге

Share