Община Своге със спечелен проект по Оперативна програма „Региони в растеж“

март 20, 2019
By

LogoНа 13.03.2019г. бе сключен Административен договор за предоставяне на БФП № РД-02-37-48, между Община Своге и Министерство на регионалното развитие и благоустройство/МРРБ/- Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020/ ОПРР/ във връзка с одобрено за финансиране ПП на Община Своге с номер BG16RFOP001-5.002-0027 и наименование „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в община Своге“ и Решение № РД-02-36-272/25.02.2019г. на г-жа Деница Николова – Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020. Срокът на изпълнение на договора е 24 месеца- до 13.03.2021г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ, която ще получи Община Своге е – 1 709 999.83 лева. Проектното предложение предвижда изграждането на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства на територията на община Своге, съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността. С реализацията на проектните дейности ще бъдат изградени 3 броя сгради- ново строителство, всяка от които с предназначение за предоставяне на услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“ с общ капацитет 45 лица в местност Свражен , землището на село Миланово. Центровете ще представляват  отделни масивни сгради, разположени в общ парцел, със самостоятелни прилежащи дворни пространства. Архитектурно ще бъдат оформени в единен композиционен комплекс. Общото за комплекса външно прилежащо пространство ще се оформи като паркова сграда с места за почивка и разходки. Във всяка от посочените сгради ще има помещения за общо ползване, лични и сервизни помещения/ складови, инсталационни, за персонала, според нормативните изисквания/.

Основната цел на проекта е осигуряване на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура за лица с увреждания на територията на Община Своге, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия з дългосрочна грижа, както и на общинските стратегически и планови документи, а именно създаване на условия за независим, достоен живот на пълнолетни лица с психични разстройства посредством предоставянето на качествени, достъпни услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности при постигане на по- добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне. Изпълнението на заложените проектни дейности цели също така разширяване и подобряване обхвата на услугите в общността, в това число от резидентен тип, които предоставя Община Своге, осигуряване на по- широк и равен достъп до социалните услуги, оказване на подкрепа, задоволяване на ежедневни потребности на потребителите и техните близки.


Този документ е създаден в рамките на проект „„Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в община Своге“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Своге и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020.

Share