Обявление

март 21, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 26-00-164

21.03.2019год.

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед № 382/21.03.2019г. на Кмета на Община Своге е  РАЗРЕШЕНО да се изработи Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за изменение на вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти (УПИ) I388За озеленяване и IX343За обслужваща и производствена дейност  в квартал 54.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

ЕМИЛ ИВАНОВ /п/

Кмет на Община Своге

Share