Съобщение във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Общинска администрация Своге уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че :

І. До Кмета на общината на гише ЕСГРАОН, кмет на кметство и кметски наместник в съответното населено място, могат да подадат следните изборни книжа:

 1. Приложение № 16-ЕП Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК – до 11.05.2019 г.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели / гласоподаватели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 1. Приложение № 14-ЕП Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – до 11.05.2019 г.

 1. Приложение № 18-ЕП Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

Само кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление – декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. При подаване на заявлението – декларация лицето прилага един от следните документи: удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от съответната РИК; копие от документ за избор/назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, издадено от ЦИК; копие от удостоверението за назначен член на РИК, издадено от ЦИК– до 11.05.2019г.

 1. Приложение № 9-ЕП Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък – до 18.05.2019г.

 1. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока 11.05.2019г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия Приложение № 16-ЕП Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 20.05.2019 г.
 2. Приложение № 12-ЕП Заявление за вписване в избирателния списък

Заявлението се подава до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник от лицата, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и от тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение – до предаване списъците на СИК.

 1. Приложение № 13-ЕП Заявление за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

Заявлението се подава до общинската администрация по чл. 23, ал. 1 от ИК от лицата, включени в списъка на заличените лица (с изключение на лицата, вписани в списъка за гласуване извън страната) – до предаване на избирателните списъци на СИК.

 1. Приложение № 15-ЕП Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) по постоянния му адрес, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината в предвидените случаи, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

ІІ. Пред съответната секционна избирателна комисия могат да подадат изборна книга. 

 1. Приложение № 75-ЕП Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място

Декларацията се подава до СИК от избиратели/гласоподаватели:

 • по чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК, включени в списъка на заличените лица, срещу името на които е записано „ПО“ или „МП“, явили се в секцията по постоянния си адрес, след като представят удостоверение от общината по чл. 40, ал. 1, че основанието за включването им в списъка на заличените лица е отпаднало или не е налице;
 • по чл. 38, ал. 2, т. 4 от ИК, включени в списъка на заличените лица, но имат издадено удостоверение за гласуване на друго място – УГДМ, които са се явили в секцията и желаят да гласуват по постоянния си адрес, след представяне на удостоверението (УГДМ);
 • по чл. 38, ал. 2, т. 6 от ИК, включени в списъка на заличените лица, срещу името на които е записано МВнР (вписани в списък за гласуване извън страната), които в изборния ден се намират в страната и са се явили да гласуват в секцията по постоянния им адрес.

След представяне на декларация и на други документи в предвидените случаи по т. 1, 2 и 3 председателят на СИК изключва избирателя от списъка на заличените лица, дописва го в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) и го допуска да гласува;

 • по чл. 233 от ИК, членовете на СИК и охраната на съответната секция, които обслужват секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 • по чл. 10, ал. 1 и чл. 235, ал. 4 от ИК, които са с увредено зрение или затруднения в придвижването, когато гласуват в определена за тях секция или в избрана от тях подходяща секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 • по чл. 28, ал. 3 от ИК, които са вписани в избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното заведение;
 • по чл. 28, ал. 4 от ИК, постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, след съставяне на избирателния списък за гласуване от ръководителите им, ако имат право да гласуват (включително намиращите се на работа в изборния ден);
 • по чл. 29, ал. 4 от ИК, вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното място;
 • по чл. 29, ал. 5 от ИК, задържаните в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, след съставяне на избирателния списък за гласуване, ако имат право да гласуват (включително намиращите се на работа в изборния ден);
 • по чл. 30, ал. 3 от ИК, вписани в избирателни списъци на плавателни съдове под българско знаме, които в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от капитана на плавателния съд;
 • по чл. 40
 • по чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК, ученици или студенти – редовно обучение (включително докторанти редовно обучение), които гласуват в избрана от тях секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след представяне на заверена от учебното заведение ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка.

След представяне на декларация и на други документи в предвидените случаи председателят на СИК изключва избирателя от списъка на заличените лица, дописва го в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) и го допуска да гласува.

Отказът на СИК да допусне лицето да гласува е писмен и може да се оспорва пред РИК, която се произнася незабавно.

 1. Приложение № 76-ЕП Декларация пред СИК от избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната в изборния ден,

Декларацията се подава от избирател, живеещ извън Република България, който се намира в страната в изборния ден, бил е заличен от избирателния списък за гласуване в секцията си по постоянен адрес и който гласува в изборния ден в секцията по постоянния си адрес.

В изборния ден избирателят се вписва от СИК в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) след представяне на документ за самоличност и удостоверение по чл. 40 ИК.

Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. 

IIIГлавна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • Чрез телефон

Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Свали прикачените файлове: