Старт на ремонтните дейности по проект „Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в Община Своге

EU-logo

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 Г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Държавен фонд „Земеделие“


На 3-ти май 2019г. бе открита строителна площадка на улици 19-та и 7-ма в село Владо Тричков. Строително- ремонтните дейности са част от проект „Изграждане и рехабилитация на част от улична мрежа в Община Своге“, одобрен за финансиране от Държавен фонд „Земеделие“. Финансовите средства се отпускат от „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020г., Договор № 23/07/2/0/00836 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Церемонията по първа копка на обекта откри инж. Валентин Михайлов- Заместник- кмет на Община Своге, който поздрави присъстващите като спомена, че общинското ръководство работи от 2016 година по подготовката на проекта и процеса по оценка. Господин Михайлов оцени проекта като изключително важен в инфраструктурно и социално- икономическо отношение за жителите на село Владо Тричков- несъмнен успех за екипа на Община Своге и кмета г-н Емил Иванов. На церемонията присъстваха г-н Илия Богданов- Заместник- кмет, г-н Иван Николов- кмет на с. Владо Тричков, представители на фирмата- изпълнител, на строителния надзор, експерти „Инвеститорски контрол“, служители на общинска администрация, гости, медии. Кратка програма изнесоха самодейните състави към НЧ „Народна култура 1954”- с. Владо Тричков, които направиха свидетели присъстващите на магията на българския танц и песен. След официалната част екипът направи разходка по ул. 19-та, от където първо ще стартират ремонтните дейности.

В сградата на кметството в село Владо Тричков бяха подписани Протокол 2 за откриване на строителна площадка и всички прилежащи документи. За Община Своге подпис положи заместник- кметът по строителство инж. Валентин Михайлов, за изпълнителя „Вера Строй“- г-жа Ани Пашова, за строителния надзор- г-н Веселин Дремсизов.

Share