Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

 О Б Я В Л Е Н И Е   

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., като се създава нов раздел VІIІ „Безвъзмездно ползване“, в който се включва част от имот –  общинска собственост, представляваща помещение с площ от 20,00 кв.м., находящо се на третия етаж в сградата на Кметство село Гара Лакатник, попадаща в УПИ VII „За младежки клуб, ритуална зала и ОНС“ в квартал 36 по подробния устройствен план на село Гара Лакатник.

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге

Share