Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 94-В-128

    07.06.2019год.

 ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед №745/07.06.2019г. на Кмета на Община Своге е РАЗРЕШЕНО да се изработи Проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област – проект за изменение на Плана за регулация (ПР), което се състои в: изменение на вътрешно-квартална улица с о.т. 1469-1470-1471, закриване на вътрешно-квартални улици с о.т. 1468-1469а-1469, о.т.1478-1476 и о.т. 1478-1474, създаване на нова улица с о.т.1478-1474 и изменение на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-За обществено жилищно строителство и гаражи в кв. 61.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 ЕМИЛ ИВАНОВ/п/

Кмет на Община Своге

 

Share