Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

 

Изх.№ 94-В-128

   07.06.2019год.

 ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед № 746/07.06.2019г. на Кмета на Община Своге е РАЗРЕШЕНО да се изработи Проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област – Проект за изменение на Плана за регулация (ПР),  което се състои:  закриване на улица с о.т. 980а-981а-983, изменение на  уличнорегулационната линия на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-За жилищно строителство, магазин  и гаражи в квартал 153,  създаване на нова улица с о.т. 981б-984а-984 и изменение на уличнорегулационната линия на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-За жилищно строителство и гаражи в квартал 100. 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ/п/

Кмет на Община Своге

 

Share