Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 94-В-145

   28.06.2019год. 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед №871/28.06.2019г. на Кмета на Община Своге е  РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересованото лице и за негова сметка, Проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област, кв. 42 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР) за промяна на вътрешните регулационни линии между урегулирани поземлени имоти (УПИ) VI486 и V485 и между УПИ VI486 и II-За озеленени площи и съоръжения за превантивна защита, като същите се поставят по имотните граници  на имот пл. № 486. 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината. 

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ /п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 777/14.06.2019г.)

Share