Община Своге спечели проект за предоставяне на социални услуги в домашна среда

logo-EU15486803045c4efc7030a65На 19.06.2019г. бе сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2“ по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г. между Община Своге и Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“. Стойността на проекта „Патронажна грижа за възрастни хора  и лица с увреждания в Община Своге“ е 217 354.72 лева и е с продължителност 15 месеца, считано от 01.07.2019г.

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Своге, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Реализирането на проекта ще осъществи чрез възлагане на дейността по патронажна грижа на Звеното към община Своге „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“. Центърът е създаден по проект „Нова възможност за социална подкрепа и независим живот на хората в неравностойно положение в Община Своге“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги ще бъде за период от 12 месеца за минимум 88 потребители. Чрез този модел ще се структурира и стандартизира предоставянето на здравно-социални патронажни грижи на база разработената от МЗ програма за специфично обучение на медицинските специалисти и специалистите в областта на социалните услуги, които ще предоставят патронажните грижи. Чрез разработената от МЗ програма/методика за предоставяне на патронажната грижа, ще се създадат единни указания на предоставящите услугите специалисти на територията на общината. Реализирането на дейностите по проекта ще допринесат за подобряване живота на хората с увреждания и възрастните хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, живеещи в общината, чрез създаване на възможност да бъдат обслужвани, чрез предоставяне на патронажна грижа. Всички потребители ще имат подкрепяща среда за подобряване на условията на живот и бит. Това ще улесни социалното им включване, ще подобри начина им на живот в общността и значително ще намали възможността им за институционализация. Предоставянето на социални услуги в домашна среда ще осигури подкрепа както на персонала, ангажиран с тази дейност, така и на зависими членове на семействата на хора с увреждания. Това ще им даде възможност за по-активно участие в социално-икономическия живот на общността, превенция на настаняването в специализирани институции и включване на хората на пазара на труда.

Изпълнението на заложените проектни дейности ще окаже трайно въздействие върху целевите групи.:

– Потребителите на услугите – ще се подобри качеството им на живот и ще се подпомогне процеса на социално включване;

– Близките на потребителите на услугите, които ще заемат по-активна роля в процеса на предоставяне на услугите и за социално включване на потребителите на услугите;

– Съществуващият Домашен социален патронаж ще разшири дейността си;

– Местната власт ще повиши капацитета си при предоставяне на интегрирани услуги в общността;

– Ще се създаде комплексност за предоставяне на социални услуги в домашна среда на местно ниво.

Share