Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59            

 

 О Б Я В Л Е Н И Е       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., като се създава нов раздел IX „Възмездно ползване“, в който се включва имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 11510.106.5 с площ от 1992 кв.м., трета категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване: ливада, с трайно предназначение на територията: земеделска, находящ се в землището на село Владо Тричков, местност „Кантона“.

 

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

съгласно Заповед №883/01.07.2019 г.

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

     О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

                

 

 

 

         О Б Я В Л Е Н И Е   

    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., като се създава нов раздел IX „Възмездно ползване“, в който се включва имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 11510.106.5 с площ от 1992 кв.м., трета категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване: ливада, с трайно предназначение на територията: земеделска, находящ се в землището на село Владо Тричков, местност „Кантона“.

 

 

 

 

 

 

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

съгласно Заповед №883/01.07.2019 г.

Share