Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59  

 О Б Я В Л Е Н И Е        

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС във връзка с чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, предл. второ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г. в раздел I „Продажби“, с недвижим имот – частна общинска собственост, с площ от 2 кв. м. (място между проектираната улица с о.т. 143-144-145а и имот пл. №111)., представляващи придаваеми към XV-111, кв. 10 по подробния устройствен план на село Свидня, община Своге, област Софийска.

 

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

Съгласно Заповед №883/01.07.2019 г.

Share