Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

 

Изх.№ 94-В-128

13.08.2019год. 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед №1146 /13.08.2019г. на Кмета на Община Своге е изменена и допълнена Заповед № 745 от 07.06.2019г. за разрешение да се изработи Проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област – проект за изменение на Плана за регулация (ПР), което се състои в: изменение на вътрешно-квартална улица с о.т. 1469-1470-1471, закриване на вътрешно-квартални улици с о.т. 1468-1469а-1469, о.т.1478-1476 и о.т. 1478-1474, създаване на нова улица с о.т.1478-1474 и изменение на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-За обществено жилищно строителство и гаражи в кв. 61, както следва:

След кв. 61 да се чете: и изменение на вътрешно-квартални улици с о.т.1467-1466-1465-1465а-1475  и  о.т.1473-1472-1471а-1471.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ /п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 883/01.07.2019г.)

Share