Проект „Без граници“

април 17, 2013
By

Вчера, на 16.04.2013 г., бе сключен договорът между Община Своге и МТСП за  проект „Без граници“, в рамките на приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, на стойност 214 289 лв. Проектът предвижда повишаване качеството на живот и преодоляване социалното изключване на уязвимите групи в община Своге, с фокус върху децата в риск и техните семейства и самотно живеещи възрастни хора, нуждаещи се от подкрепа, чрез разработване на иновативен модел и въвеждане на добри практики в областта на предлагането на социални услуги. Специфичната цел на проекта е да се проучат добрите практики и начини на организация на социалните услуги за уязвими групи в община Ступава, Словакия, да се популяризира иновативният модел и създадената партньорска мрежа, както и да се утвърди партньорството и да се актуализира Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Своге, на базата на проучения опит в партньорската община. На територията на община Своге, по данни на Дирекция „Социално подпомагане“, броят на децата в риск и техните семейства към момента е 190, а броят на самотните възрастни хора, нуждаещи се от подкрепа е 1100 човека. Тези целеви групи се открояват като приоритетни и в община Ступава, която има аналогична демографска структура и същото географско разположение, спрямо столицата Братислава. В проекта е предвидена дейност за провеждане на работни посещения и дискусии за създаване на партньорска мрежа с община Ступава, а в края на лятото по 20 представители от двете целеви групи ще посетят град Ступава.

Share