Община Своге с пореден успешно завършен проект с европейско финансиране

Razvitie-CR

На 30.08.2019г. успешно бе завършено изпълнението на проект  Договор № BG05M9OP001-2.010-0773-C01 „Нова възможност за реализация”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В рамките на проекта, който стартира на 25.04.2018г. бе създадено социално предприятие „Своге тур“ и приет правилник за дейността и организацията му с Решение № 702/ 03.07.2018г. на Общински съвет – Своге. Благодарение на реализацията на проектните дейности беше осигурена заетост за период от 12 месеца на 20 лица- представители на целевите групи- хора с увреждания, лица в неравностойно положение- безработни младежи до 29 години, продължително безработни, безработни над 54 години, . На 01.09.2018г. бяха сключени трудови договори с лица на следните длъжности: „Работник поддръжка“, „Туристическа маркировка“, „Дизайнер печатни изделия“, „Машинен оператор“, Специалист „Туризъм“, Администратор „Уеб сайт“, Счетоводител, Директор. На лицата, включени в проекта бяха проведени обучения за психологическа подкрепа и ключови компетентности. Част от служителите на „Своге тур“ полагаха грижи за поддръжката и облагородяването на туристическите обекти в общината- екопътеки, пещери, манастири, църкви. Останалите се грижеха за популяризирането на Община Своге като атрактивна туристическа дестинация, промотирайки природните забележителности на свогенския край и изработвайки рекламни сувенири, свързани със Своге и 38- те населени места от общината.

За осъществяването на заложените дейности по проекта бе закупено специално оборудване- комплект за сублимация, термопреса, професионална плоска ръчна термопреса, термопреса за чаши, фотопринтер. Артикулите, произвеждани в общинското социално предприятие се предлагат за продажба, както на място в офиса на централен градски площад, така и в онлайн магазина https://svoge.store/. За кратко време „Своге тур“ успя да спечели доверието на свогенци, които се превърнаха в доволни клиенти на социалното предприятие. Служителите приемат индивидуални и колективни поръчки за изработка на рекламни сувенири и покани по дизайн и желание на клиента.

Община Своге спазва и изискванията на ОПРЧР 2014-2020г. за осигуряване на устойчивост на проектните дейности. От 01.09.2019г. тече 6 – месечният период, в който в трудова заетост продължават да бъдат включени 10 лица – представители на целевите групи.

Share