Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                                                                                    

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 94-Н-242

19.09.2019год. 

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение № 947 от Протокол № 65 от заседание на ОбС-Своге, проведено на 16.09.2019г.  е РАЗРЕШЕНО да се изработи Проект за изменение на Подробния устройствен план (ПУП-действащ ЗРП) на град Своге – изработване на План-схеми  за изграждане на геозащитни съоръжения в обхват на изградения северен тротоар на улица с о.т. 327-328-329 до кв.54, УПИ XI388За обществено обслужване кв.54, УПИ  II390,401, XXIX399,400, XXVIII398, XXVII397, XXVI396, XXV385, XXIV359, XXIII358,357, XXII356, XXI350, XX351, XIX350, XVIII347,346, XVII345 и XVI345 в кв. 55, УПИ I570  в кв. 56 и  изградения северен тротоар на улица с о.т. 72а- 72-73-74-1130 до кв.56

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината.

 ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ /п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 1224/26.08.2019г.)

Share