Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 225 – 38; 220 – 59

Предложение за откриване на процедура за замяна на имот – общинска     собственост срещу имот, собственост на Едмил Димитров Маринов

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 40, АЛ. 4

ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

О Б Я В Л Е Н И Е 

ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ЕДМИЛ ДИМИТРОВ МАРИНОВ, А ИМЕННО:

120 кв.м., представляващи част от имот пл. №119, целият с площ от 1345 кв.м., находящ се в квартал 20 по подробния устройствен план на мах. „Букет и Коньовци“, село Искрец, община Своге, област Софийска,

СРЕЩУ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВОГЕ, А ИМЕННО:

20 кв.м., представляващи придадени по регулация към УПИ VІІ-119, целият с площ от 1245 кв.м., находящ се в квартал 20 по подробния устройствен план на мах. „Букет и Коньовци“, село Искрец, община Своге, област Софийска.

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

Съгласно Заповед №1224/26.08.2019 г.

Share