Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

 

Изх. № 94-Н-242

20.09.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

Община Своге, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на заинтересуваните лица, внесения за разглеждане и процедиране Проект за изменение на Подробния устройствен план (ПУП-действащ ЗРП) на град Своге –  проект за изработване на План-схеми за изграждане на геозащитни съоръжения към обект: „Укрепване на Свлачище SFO 43.65869-01, кв. „Старо село“, град Своге“  в обхват: изграден северен тротоар на улица с о.т.327-328-329 до кв.54, УПИ XI388За обществено обслужване кв.54, УПИ  II390,401, XXIX399,400, XXVIII398, XXVII397, XXVI396, XXV385, XXIV359, XXIII358,357, XXII356, XXI350, XX351, XIX350, XVIII347,346, XVII345 и XVI345 в кв. 55, УПИ I570  в кв. 56 и изградения северен тротоар на улица с о.т.72а- 72-73-74-1130 до кв.56.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото Обявление заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация.

Настоящото Обявление да се разгласи  по реда на чл.128, ал.2 от ЗУТ,  в 10-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ /п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 1224/26.08.2019г.)

 

Свали прикачените файлове:

  • jpg План - схеми
    Date added: октомври 3, 2019 03/10/2019 7:37:49 AM File size: 1 MB Downloads: 50
Share