Заповед 1443 / 02/10/2019г. за прекратяване на категоризация

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39;

e – mail: kmet@svoge.bg

ЗАПОВЕД

№ 1443/02.10.2019г.

     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.137, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т.2 от Закона  за туризма във връзка с подадено Заявление с наш вх.№26-00-599/27.09.2019г.                                      ПРЕКРАТЯВАМ КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ:

1.Семеен хотел „Планинец“ – село Бов, стопанисван от „Планинец“ ЕООД   с Удостоверение за утвърдена категория №0037/27.04.2012 г. на Кмета на Община Своге.

2.Собственикът на обекта да прекрати туристическата дейност, да върне в срок от седем дни в Община Своге издаденото Удостоверение за утвърдена категория „ЕДНА ЗВЕЗДА„  за отразяване в Националния туристически регистър.

     Контрол по изпълнението възлагам на Нина Копринджийска- заместник кмет на  община Своге.                           

     Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованото лице, извършващо туристическа дейност в обекта за сведение и изпълнение, да се оповести публично на интернет страницата на Община Своге и чрез средствата за масово осведомяване.

     Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на връчването й пред Административен съд София област.                    

ИНЖ.ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгл.Заповед №1389/24.09.2019г.

Share